Taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS • 2022 m. ODISĖJA72 iššūkyje kuriami muzikiniai vaizdo klipai, todėl į iššūkį šiais metais kviečiami dalyvauti ir muzikinių kūrinių autoriai.

 • Iššūkio metu muzikos kūrinys pateikiamas vaizdo klipų kūrėjams kaip vienas iš užduoties elementų. Iššūkyje dalyvaujantys muzikiniai kūriniai užduotims priskiriami atsitiktiniu būdu. Video kūrėjai užduotis pasirenka nežinodami jose nurodytų elementų ir konkrečių muzikinių kūrinių. Pasinaudodami atsitiktinai išsirinktu muzikiniu kūriniu bei atitikdami kitus užduoties elementus video kūrėjai turi per 72 valandas sukurti muzikinį vaizdo klipą. 

 • Iššūkio organizatoriai už vaizdo klipo sukūrimą ir jo kokybę neatsako.


Šiose taisyklėse apibrėžiamas iššūkyje naudojamų muzikinių kūrinių pateikimas, atrinkimas ir teisių perdavimas bei jų autorių įsipareigojimai, susiję su dalyvavimu iššūkyje. Taip pat filmavimo komandų dalyvavimas iššūkyje ir sukurtų muzikinių klipų sukūrimo bei pateikimo į konkursinę programą reikalavimai.


DAINŲ PATEIKIMAS • Dainos į 2022 m. ODISĖJA72 iššūkį pateikiamos per specialią registracijos formą nuo 2022 rugpjūčio 18 d. iki 2022 rugsėjo 18 d.

 •  Reikalavimai teikiamoms dainoms:

  • Iššūkiui gali būti pateikiami ne anksčiau nei 2022 m. sausio 1 d. viešai išleisti muzikos kūriniai, kurių trukmė ne trumpesnė nei 2 minutės 30 sekundžių ir ne ilgesnė nei 5 minutės.

  • Dainosi negali turėti dar prieš iššūkį sukurto vaizdo klipo.

  • Vienas muzikos kūrėjas gali iššūkiui teikti ne daugiau kaip vieną dainą.

  • Muzikos kūrinys privalo būti originalus ir negali būti pakeista ar kitokia anksčiau sukurtos dainos versija.

  • Iššūkiui pateikiamas muzikos kūrinys turi būti su tekstu, kokybiškai įrašytas bei profesionaliai sumiksuotas.
DAINŲ ATRINKIMAS IR DALYVAVIMAS IŠŠŪKYJE • Iššūkyje dalyvausiančius kūrinius atrenka speciali iššūkiui sudaryta komisija. Iš viso atrenkama ne mažiau nei 20 ir ne daugiau nei 30 dainų.

 • Muzikiniai kūriniai neatitinkantys aukščiau išvardintų pagrindinių reikalavimų atrankoje nedalyvauja.

 • Apie dainos atrinkimą dalyvis informuojamas el. laišku nurodytu registracijos formoje iki 2022 m. rugsėjo 23 d.

 • Pateikdami dainą muzikos kūrėjai sutinka, jog ją atrinkus dalyvauti iššūkyje, jie sumokės 100 eur. dalyvavimo iššūkyje mokestį ir dalyvaus muzikinio klipo sukūrimo procese 2022 m. spalio 7-10 dienomis. 

 • 100 eur. dalyvio mokestis sumokamas per 5 dienas nuo informacijos apie atrinkimą dalyvauti iššūkyje išsiuntimo. Dalyvio mokestis sumokamas į organizatorių VšĮ “Turboidėja” pateiktą banko sąskaitą, bankiniu pavedimu. Nesumokėjus dalyvio mokesčio per nurodytą terminą, teisė dalyvauti iššūkyje perduodama kitam autoriui. Grynaisiais pinigais ir kitais būdais registracijos mokesčio apmokėti galimybės nėra.

 • Atšaukus  dalyvavimą iki 2022 m. rugsėjo 30 d. (imtinai) grąžinama 90% dalyvio mokesčio sumos. Atšaukus dalyvavimą po 2022 m. rugsėjo 30 d., dalyvio mokestis nėra grąžinamas.

 • Atrinktų kūrinių autoriai nemokamai gali dalyvauti ODISĖJA72 edukacijos dienos renginiuose spalio 6 d.


TEISĖS Į MUZIKOS KŪRINĮ IR JŲ PERDAVIMAS • Autorius, kurio kūrinys yra atrenkamas ir dalyvauja iššūkyje, neatlygintinai suteikia iššūkio organizatoriui VŠĮ „Turboidėja“ ir vaizdo klipo kūrėjams (kurie parenkami atsitiktiniu būdu iššūkio pradžios dieną) neišimtines turtines teises panaudoti kūrinį bei jo įrašą (toliau – kūrinį) iššūkio taisyklėse numatytais būdais:

  • Naudoti kūrinį kaip ODISĖJA72 2022 m. iššūkio vaizdo klipų kūrimo užduoties elementą;

  • Naudoti kūrinį iššūkio metu sukurtame vaizdo klipe (toliau – „Vaizdo klipas“);

  • Transliuoti, retransliuoti, kitaip viešai skelbti Vaizdo klipą (įskaitant viešą paskelbimą ir padarymą viešai prieinamais internete);

  • Atgaminti Vaizdo klipą bet kokia forma ar būdu;

  • Įrašyti Vaizdo klipą į vaizdo ir garso laikmenas;

  • Įtraukti Vaizdo klipą į rinkinius;

  • Kitaip realizuoti Vaizdo klipą skaitmeninėje erdvėje bei media priemonėse, tiek komerciniais, tiek edukaciniais ar kitais nekomerciniais pagrindais. • Muzikinio kūrinio autoriui paliekama teisė iš kolektyvinio teisių administravimo asociacijų gauti 100 proc. atlyginimo už įstatyme numatytas kolektyviai administruojamas teises.

 • Muzikinio kūrinio ir Vaizdo klipo autoriams paliekama teisė padaryti Vaizdo klipą viešai prieinamą savo kanaluose ne anksčiau nei 2022 m. spalio 15 d.

 • Teisės į muzikinį kūrinį iššūkio organizatoriui ir Vaizdo klipo kūrėjams suteikiamos neribotam laikotarpiui;

 • Perduodamos teisės į muzikinį kūrinį galioja Lietuvos Respublikoje bei visose kitose pasaulio valstybėse, o taip pat internete.

 • Taisyklėse numatytos teisės apima kūrinio autorių teises ir gretutines (atlikėjų ir fonogramų gamintojų) teises. Šiuo atžvilgiu muzikos kūrėjas garantuoja, kad turi visas reikiamas teises į kūrinį, kaip gretutinių teisių objektą, ir turi teisę suteikti jas iššūkio organizatoriui bei Vaizdo klipo kūrėjams. Bet kokie galimi ginčai ar pretenzijos iš trečiųjų šalių dėl kūrinio gretutinių teisių bus sprendžiami muzikos kūrėjo sąskaita.


FILMAVIMO KOMANDŲ REGISTRACIJA • Į 2022 m. iššūkį galima registruotis tik su komanda. Asmenys, norintys dalyvauti iššūkyje ir neturintys komandos, gali jos ieškoti ODISĖJA72 socialiniuose tinkluose.

 • Komanda – mažiausiai 2 asmenys. Didžiausias narių skaičius komandoje neribojamas.

 • Po komandos registracijos įtraukti naujus narius į Vaizdo klipo kūrimo procesą yra leidžiama.

 • Komandų registracija skelbiama www.odiseja72.lt puslapyje. Komandos gali registruotis tik per puslapyje pateiktą formą.

 • Filmavimo komandų registracija atidaroma 2022 m. rugsėjo 16 d. Ir vyksta iki spalio 2 d. arba užsipildžius visoms vietoms.

 • Iššūkyje dalyvauja ribotas kiekis komandų – ne mažiau 20 ir ne daugiau 30 komandų. Konkretus dalyvaujančių skaičius priklausys nuo pateiktų muzikinių kūrinių skaičiaus.

 • Kiekviena užsiregistravusi komanda privalo sumokėti registracijos mokestį per 5 dienas nuo laiško, patvirtinančio registraciją, gavimo dienos.

 • Filmavimo komandos registracijos mokestis 100 eur.

 • Registracijos mokestis mokamas bankiniu pavedimu į renginio organizatoriaus VšĮ „Turboidėja“ banko sąskaitą. Grynaisiais pinigais ir kitais būdais registracijos mokesčio apmokėti galimybės nėra.

 • Atšaukus komandos dalyvavimą iki 2022 m. spalio 3 d. (imtinai) grąžinama 90% dalyvio mokesčio sumos. Atšaukus dalyvavimą po 2022 m. spalio 3 d., dalyvio mokestis nėra grąžinamas.


FILMAVIMO KOMANDŲ DALYVAVIMAS IŠŠŪKYJE • Iššūkio užduotys bus atsitiktiniu būdu pateikiamos dalyvių komandoms atidarymo renginio metu.

 • Kiekviena iššūkyje dalyvaujanti komanda spalio 7 d. gali nemokamai konsultuotis su ODISĖJA72 iššūkio mentoriais. Komandos į konsultacijas gali registruotis iššūkio pradžios dieną pagal organizatorių pateiktą grafiką. 

 • Visos iššūkyje dalyvaujančios komandos privalo pateikti sukurtus muzikinius klipus.

 • Dalyvavimas iššūkyje nėra apribotas gyvenamosios vietos, amžiaus ar išsilavinimo kriterijais.

 • Visas klipo kūrimo išlaidas padengia patys kūrėjai.

 • Vaizdo klipų kūrėjai yra atsakingi už savo saugumą klipų kūrimo iššūkio metu.

 • Vaizdo klipų kūrėjai privalo laikytis LR vyriausybės numatytų saugumo gairių dėl Covid-19 viruso pandemijos. 

 • Filmavimai turi būti vykdomi laikantis tvarkos taisyklių ir gavus leidimus iš lokacijų savininkų.

 • Nurodydami dalyvių kontaktinę informaciją, sutinkate, kad pateikti duomenys gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais ir perduoti naudojimui iššūkio partneriams. Jeigu komandos narys nesutinka, kad jo kontaktinė informacija būtų naudojama tiesioginės rinkodaros tikslais, registracijoje šalia komandos nario el. pašto adreso galima nurodyti – „nenaudoti rinkodarai”.

 • Renginio dalyviai bus filmuojami bei fotografuojami iššūkio metu, o užfiksuota medžiaga bus naudojama tik ODISĖJA72 renginio komunikacijai.

 • Renginio dalyviai privalo gerbti iššūkio edukacijų erdves ir uždarymo vietą – „Forum Cinemas VINGIS” kino teatrą. Už sukeltą žalą atsako patys dalyviai.

 • Visų iššūkyje dalyvaujančių komandų nariai gali nemokamai dalyvauti ODISĖJA72 iššūkio edukacijos dienos renginiuose spalio 6 d.


VAIZDO KLIPŲ REIKALAVIMAI • Dalyvių sukurti muzikiniai klipai privalo būti originalūs ir sukurti pagal ODISĖJA72 iššūkio metu parašytus scenarijus bei pateiktas užduotis. 

 • Ne iššūkio metu sukurta vaizdo medžiaga, pavyzdžiui, kadrai licencijuojami viešuose vaizdo kataloguose, gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. klipo trukmės. 

 • Dalyvių sukurti klipai turi atitikti ODISĖJA72 pateiktas užduotis. Muzikiniame klipe turi aiškiai matytis visi užduotyje pateikti elementai. 

 • ODISĖJA72 iššūkio metu galima kurti vaidybinius ir animacinius kūrinius.

 • Pasirinkus kurti animacinį Vaizdo klipą, užduoties elementai gali būti atvaizduojami animacine forma. 

 • Dalyviai dar prieš ODISĖJA72 iššūkį gali:

  • ieškoti aktorių, kurie filmuotųsi Vaizdo klipe;

  • ieškoti lokacijų filmavimams;

  • rezervuoti reikalingą įrangą filmavimui. • Vienos komandos sukurtas Vaizdo klipas turi būti ne trumpesnis nei 2:30 minutės (neįskaitant titrų laiko) ir ne ilgesnis nei 5 minutės (neįskaitant titrų laiko).

 • Titrai negali būti ilgesni nei 30 sekundžių trukmės. 

 • Vaizdo klipo titrų metu neleidžiama vystyti, papildyti ar kitaip plėtoti klipo istorijos bei pateikti naujos informacijos, galinčios turėti įtakos Vaizdo klipo vertinimui.

 • Vaizdo klipų autoriai prisiima visą atsakomybę už galimus autorių teisių ir kitus pažeidimus.

 • Organizatoriai pasilieka teisę neįtraukti į iššūkio konkursinę programą Vaizdo klipų, kurie pažeidžia autorių teises.  

 • Vaizdo klipuose turi skambėti tik ta daina, kuri pateikta komandos užduotyje.

 • Iššūkio metu sukurti Vaizdo klipai gali dalyvauti kituose renginiuose, kino festivaliuose, konkursinėse programose Lietuvoje ir pasaulyje. 

 • Organizatoriai pasilieka teisę rengti kitas viešas sukurtų Vaizdo klipų peržiūras Lietuvos bei kitų šalių kino teatruose ir kviesti kūrėjus dalyvauti kūrinių peržiūrose.


UŽBAIGTŲ VAIZDO KLIPŲ PATEIKIMAS • Užbaigti Vaizdo klipai turi būti pateikiami .mp4, 16:9 formatu, H.264 kodeku. Vaizdo klipų dydis negali viršyti 2 GB. Audio lygio pikai negali viršyti 0 dB.

 • Klipo pradžioje privaloma naudoti ODISĖJA72 iššūkio vinjetę (8s.), kurioje turi būti nurodyta iššūkio užduotis, komandos pavadinimas bei klipo/dainos pavadinimas.

 • Iššūkio vinjetės šablonas bus pateiktas komandos vado el. paštu. Dar prieš iššūkio vinjetę turi atsirasti 3 s. trukmės juodas fonas.

 • Vaizdo klipo pabaigos titruose laisva forma turi būti nurodyta: „Šis muzikinis vaizdo klipas buvo sukurtas iššūkio ODISĖJA72 metu. www.odiseja72.lt 2022, Vilnius“.

 • Jeigu klipe naudojamų dialogų kalba lietuvių – būtina integruoti į vaizdo klipą subtitrus anglų kalba. Jeigu klipe naudojama anglų ar kita užsienio kalba – būtini lietuviški subtitrai. Dainos teksto subtitruoti nereikia. 

 • Užbaigtas klipo failas turi būti įkeliamas į http://onlinemd5.com/ svetainę, kurioje sugeneruojamas unikalus failo kodas. Pasirinkite Checksum type: MD5.


  • Sugeneruotas kodas atsiunčiamas el. laišku į misija@odiseja72.lt, nurodant klipo pavadinimą ir komandos pavadinimą. Kodas turi būti išsiųstas vėliausiai iki 2022.10.10 11:00 val.

  • Muzikinio vaizdo klipo failas turi būti pateiktas per wetransfer.com platformą, el. paštu misija@odiseja72.lt, atsiunčiant nuorodą klipo parsisiuntimui ne vėliau nei 2022.10.11 11:00 val.

  • Pateikiant klipą el. laiške būtina nurodyti: 

   • komandos pavadinimą;

   • klipo/dainos pavadinimą; 

   • klipo trukmę;

   • pilną užduotį; 

   • trumpą idėjos aprašymą; 

   • detalią komandos sudėtį (pvz. Režisierius – Neilas Armstrongas, Prodiuseris – Lukas Skaivokeris ir t.t.); 

   • pridėti vieną klipo kadrą (jpg. arba png. formatu, failo dydis iki 2 MB, kadro rezoliucija 1920×1080 px).  • Jokie pakeitimai nuo 2022.10.10 11:00 val. Vaizdo klipuose neleidžiami. Klipo įkeliamo į www.onlinemd5.com platformą ir atsiunčiamo per wetransfer platformą failo kodai privalo būti identiški. Vaizdo klipai su atliktais pakeitimais, po unikalaus kodo atsiuntimo, nebus vertinami.
VAIZDO KLIPŲ DALYVAVIMAS KONKURSINĖJE PROGRAMOJE • Visi 2022 metų iššūkio metu sukurti Vaizdo klipai dalyvauja konkursinėje programoje.
  Visi ODISĖJA72 iššūkio metu sukurti ir reikalavimus atitikę filmai pateikiami komisijos nariams, kurie išrinks geriausius ODISĖJA72 iššūkio muzikinius klipus.

 • Į ODISĖJA72 konkursinę programą atrinkti klipai rodomi viešos peržiūros metu 2022 m. spalio 14 d. 19:00 val. „Forum Cinemas VINGIS” kino teatre.

 • ODISĖJA72 iššūkio metu sukurti ir į konkursinę programą atrinkti Vaizdo klipai viešai skelbiami www.odiseja72.lt puslapyje , ODISĖJA72 youtube paskyroje bei LRT mediatekoje. 

 • Į konkursinę programą atrinkti Vaizdo klipai pretenduoja į www.odiseja72.lt svetainėje skelbiamus apdovanojimus.

 • Vienos komandos sukurtas Vaizdo klipas gali laimėti vieną apdovanojimą. Žiūrovų simpatijų prizas gali atitekti ir komisijos narių apdovanotai komandai.

 • Visi ODISĖJA72 iššūkio metu sukurti vaizdo klipai negali būti viešinami internete ar rodomi kitų viešų peržiūrų metu iki 2022 m. spalio 14 d. (imtinai)

 • Kiekviena ODISĖJA72 iššūkyje dalyvavusi komanda yra kviečiama į iššūkio metu sukurtų kūrinių peržiūrą ir apdovanojimus. Kiekvienai komandai suteikiama po 10 vnt. kvietimų.


Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio taisykles.